ข้อมูลทั่วไป เทศบาลตำบลบ้านยวด

วิสัยทัศน์


ราษฎรและราชการ มีการศึกษา ขยันอดทน นำเศษฐกิจไปไกล ใฝ่คุณธรรม

ราษฎรและราชการอยู่ดี

จะน่าอยู่ได้ต้องปราศจากยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ มีความสงบร่มเย็น

มีการศึกษา

คนในพื้นที่ต้องได้รับการศึกษาทุกคน

ขยันอดทน

ต้องมีความอดทน ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ทำให้ราษฎรทุกคนมีความสุข สมบูรณ์ทุกด้าน

นำด้านเศรษฐกิจไปไกล

ราษฎรมีอาชีพหลักที่มั่นคง มีรายได้ดี มีผลผลิตภัณฑ์หลักประจำตำบล ส่งขายทั่วไปเน้นทีแพร่หลาย รู้จักกันดี

ใฝ่คุณธรรม

ยึดหมั่นวัฒนธรรมประเพณีตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดี มีหลักธรรมมาภิบาล สมบูรณ์ทุกๆด้าน

พันธกิจ


ภารกิจหลักที่ ๑

ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคต และเศรษฐกิจของท้องถิน

ภารกิจหลักที่ ๒

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา, พัฒนาอาชีพและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

ภารกิจหลักที่ ๓

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ให้ประชาชนพึ่งตนเองได้

ภารกิจหลักที่ ๔

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร การจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ภารกิจหลักที่ ๕

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พื้นที่ปกครอง


เนื้อที่

ตำบลบ้านยวดมีเนื้อที่ประมาณ 44.2 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 27,676 ไร่

ภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ลักษณะดิน เป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ำ พื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง

ติดต่อ


เทศบาลตำบลบ้านยวด

1 หมู่ 1 ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260

โทร : 04221988-7

อีเมล์: helpdesk@banyaud.go.th

เทศบาลตำบลบ้านยวด จ.อุดรธานี